People Idioms: Children & Babies

People Idioms: Children & Babies

Idioms được hiểu là thành ngữ. Cũng như thành ngữ Việt Nam, chúng thể hiện cách diễn đạt riêng của văn hóa, điển tích của tiếng anh. Idioms được cấu...see more